IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Başarı Testi Sonuçlarına Etkisi
Title: The Effect of the Use of the EBA in Science Course on the Success of the Middle School Students about the Circulating System
Yazar(lar) : Buket Ballıel Ünal, Hanife Gamze Hastürk
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:7
Sayfa : 327-342Özet

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, 2011 yılında Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesini uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olarak adlandırılan çevrim içi eğitim platformu geliştirilmiştir. Bu platformun öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bu çalışma planlanarak, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde Dolaşım Sistemi konusunda EBA kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkililiğini incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla, Kontrol gruplu ön-test/son-test modeline uygun deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, Muğla ili Menteşe ilçesinde yer alan bir devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim gören 56 (deney grubu:29; kontrol grubu:27) öğrenci katılmıştır. Her iki gruba da öğretimden önce ön-test, öğretimden sonra da son-test uygulanmıştır. Araştırmada, EBA platformu kullanılarak öğretim alan öğrenci grubu ile 2013 fen bilimleri müfredatına göre öğretim alan öğrenci grubunun akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına bakılmış ve veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin EBA platformu içerikleri uygulandıktan sonra kontrol grubundaki öğrencilere göre akademik başarılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, eğitim ortamlarında EBA kullanımının ortaokul öğrencilerinin dolaşım sistemi başarı testi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim bilişim ağı, teknoloji, fen bilimleri, fatih projesi, ortaokul.

Abstract

In our country, the Ministry of National Education has put into practice the project of Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology (FATIH) in 2011. In the scope of the project, an online social education platform called the Educational Information Network (EIN) has been developed. This study is planned to examine the effect of this platform on students, so it aimed to investigate the effect of the use of the EIN in the science course on the success of the middle school students about the circulating system. For this purpose, pre-test and post-test control group experimental model has been carried out. 56 sixth grade students (experimental group: 29, control group: 27) attending public school located in Menteşe district of Muğla province participated in the study. The both of groups received pre-test before teaching and post-tests after the teaching. In the study, it was observed whether there was a meaningful difference between the academic achievement of the student group taking instruction according to the 2013 science curriculum and the student group taking instruction using the EIN platform and the obtained data were analyzed with SPSS packet program. The results of the study demonstrated that after applying EIN platform contents the experimental group had better academic performance than the control group. In line with these findings, it was concluded that the use of EIN in educational environments has been effective on the circulatory system success test of middle school students.

Keywords :Education information network, technology, sciences, fatih project, middle school.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2