IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Kimlik-Kurmaca İlişkisi Bağlamında Palimpsest Bir Anlatı: Gölgesizler
Title: A Palimpsest Narration within the Context of Identity-Fiction Relationship: The Shadowless
Yazar(lar) : Bülent Sayak
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 1 - 15Özet

Zaman-mekân çerçevesinde iktidar ilişkileri ve ideoloji düzleminde üretilen kimlik sentetik bir kavramdır. Bireyin kendisini, hayatı ve ölümü anlamlandırmasıyla doğrudan doğruya ilişkilidir. Öznenin tanı(n)ma ve görme biçimlerini belirleyen konumunu ifade eder. İşlevselliğiyle bireyin arzusunun odak noktasıdır. Arzunun imkânına başka bir söyleyişle bireyin kendini gerçekleştirmesine denk düşen kimlik isteği kaçınılmaz bir biçimde arzulayanı toplumla/yasayla karşı karşıya getirir. Çatışma ve arayış bu yüzleşmeden doğar. Elbette kurmaca da… Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler isimli romanı kimlik problemiyle şekillenir. “Muhtar, Cennet’in Oğlu, Güvercin, Yazar“ gibi kurmacalığı açık edilen ‘kendilerine varmaya çalışan’ anlatı kişileri, Kafkakesk mekân anlayışıyla ‘yokluğu üreten ve barındıran köy’, zamanın döngüselliği gibi hususlar metni ontoloji ekseninde konumlandırır. Varoluş, yabancılaşma ve kaçış temaları arayışa bağlı olarak kimlik kaygısı etrafında döner. İçerik ve izlek doğrultusunda anlatı, üstkurmaca, metinlerarasılık, oyun estetiği gibi postmodern diye nitelenen tahkiye teknikleriyle inşa edilir. Bu çalışmada kimlik arayışına dair imgeler bireyin ‘kendi olma’ ve toplumla yüzleşme ikilemi çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anlatının kurgusuna hakim olan çok katmanlılığın pratik sebepleri, palimpsest estetiğinin anlamı, postmodern unsurların zihnî arka planı sorgulanacaktır. Gölgesizler romanı özelinde, kimlik meselesinin edebi metnin inşası ve yorumu konusundaki rolü araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kimlik, kurmaca, postmodernizm, palimpsest, Gölgesizler.

Abstract

The novel of Hasan Ali Toptas called “Shadowless” is formed along with the identity problem. The narrative characters such as “Muhtar, Cennet’s Son, Güvercin (Pigeon), Author” trying “to reach themselves” by their fictionality are revealed” and “the village producing and having absence” with Kafkaesque sense of place and cyclicality of time locate the text on the axis of ontology. The themes of existence, alienation and escape depending on seeking revolve around identity anxiety. In accordance with the content and the theme, the narration is constructed via the narration techniques described as postmodern such as metafiction, intertextuality and the aesthetic of play. In this study, the images of identity seeking will be evaluated within the frame of “being oneself” and facing with society dilemma. Practical reasons of being multi-layer dominating the narrative fiction, the meaning of palimpset aesthetic, and intellectual background of postmodern components will be questioned.

Keywords :Idendity, fiction, postmodernism, palimpsest, The Shadowless.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2