IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Antikçağ’da Kayseri-Halep Arasındaki Yol Güzergâhları
Title: Road Routes Between Kayseri-Aleppo In Ancient Period
Yazar(lar) : Kürşat Bardakcı
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 40 - 51Özet

Bu çalışmamız ile Anadolu-Mezopotamya ve Anadolu-Mısır ilişkilerini sağlayan Kayseri-Halep arasındaki antikçağ yol güzergâhlarını ve bu güzergâhların önemini ortaya koymaya çalışacağız. Bu amaç doğrultusunda bölgede yapılan araştırmaların yanı sıra modern çalışmalardan yararlanacağız. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Asurlu tüccarların Anadolu’ya gelmeleriyle birlikte Anadolu-Mezopotamya ilişkileri yoğunluk kazanmıştır. Asurlu tüccarların Anadolu ile bağının kopmasının ardından ise bu ilişkilerin devamı için yeni yollara ihtiyaç duyulmuştur. Karadeniz’den ya da Doğu Anadolu’dan Mısır’a ulaşım için önce Kayseri ardından da Mısır’ı geçmek mecburidir. Bunun farkında olan antik dönem medeniyetleri söz konusu ulaşımı sağlamak için ya mevcut yolları kullanılır hale getirmişler ya da yeni güzergâhlar oluşturmuşlardır. Bu güzergâhlar öyle önemlidir ki, bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. Nitekim günümüzde kullanılan bazı yollar üzerinde, Hitit kalıntılarının ve Roma yerleşimlerinin bulunması antikçağ yol güzergâhlarının hala kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir. Bununla birlikte günümüzün Kayseri-Halep ulaşımını sağlayan güzergâhlardan birisi olan Adana-Hatay güzergâhındaki modern asfalt yolları da, antik dönem yol güzergâhlarına benzemektedir. Bu verilere göre, antik dönemde kullanılan Kayseri-Halep arasındaki yol güzergâhları söz konusu çağda Anadolu ile Mezopotamya ve Mısır ilişkilerine doğrudan etki etmiştir. Bu güzergâhlar sayesinde kültürel etkileşim de artmıştır. Özellikle M.Ö. I. binyılda Luvi kültür ögeleri Orta Anadolu’dan Kuzey Suriye’ye; Hurri kültür ögeleri ise Kuzey Suriye’den Orta Anadolu’ya aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antikçağ, Antik Yollar, Yol Güzergâhları, Kayseri, Halep.

Abstract

We will try to reveal the ancient era road routes between Kayseri and Aleppo which provide AnatolianMesopotamian and Anatolian-Egypt relations and the importance of these routes. In line with this goal, we will make use of modern studies as well as research in the region. With the arrival of Assyrian merchants to Anatolia during the Age of Assyrian Trade Colonies, AnatolianMesopotamian relations gained intensity. After the breakdown of Assyrian traders with Anatolia, new ways to continue these relations were needed. To reach Egypt from the Black Sea or Eastern Anatolia, it is obligatory to pass before Kayseri and then Egypt. Ancient civilization, which is aware of this, has either made existing routes available or created new routes to provide such access. These routes are so important that some of them have reached a daily size. Indeed, the presence of the Hittite remains and the Roman settlements on some of today’s roads can be shown as prof that ancient road routes are stil being used. Besides, modern asphalt roads on the Adana-Hatay route, which is one of the routes that provide today’s Kayseri-Aleppo transport, are also similar to ancient road routes. According to this evidence, the road routes between Kayseri and Aleppo used in the ancient era directly affected Anatolia, Mesopotamia and Egypt relations in this age. Thanks to these routes, cultural interaction has also increased. Especially in the 1st millennium BC cultural elements of Luwi are from Central Anatolia to Northern Syria; Hurri culture elements were transferred from Northern Syria to Central Anatolia.

Keywords :Ancient Period, Ancient Roads, Road Routes, Kayseri, Aleppo.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2