IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: Metinlerarasılık Bağlamında Ahmet Mithad Efendi’nin “Ahmet Metin ve Şirzat” Adlı Romanının İncelenmesi
Title: Review of Ahmet Midhat Efendi’s “Ahmet Metin and Şirzat” Novel In Terms Of Intertextuality
Yazar(lar) : Nesrin Doğan
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 52 - 68Özet

Temelini Postmodernizim ve Yapısökümcülük’ten alan Metinlerarasılık, ilk olarak Julia Kristeva olmak üzere Ronald Barthes, M. Riffarette, Gérard Genette gibi birçok dilbilim ve göstergebilimcinin geliştirdiği bir metin çözümleme yöntemidir. Metinlerarasılık çözümleme yöntemine göre her metin kendinden önce meydana gelmiş başka metinlerle bağlantı içerisindedir. Metinlerin içerisinde kendinden önceki metinlerin üzerine inşa edilmiş bir yapının varlığı söz konusudur. Böyle bir yapı içerisinde metinler, kendilerini okuyan kişilerin farklılığına göre değişebilme özelliğine sahip bir yapıyı taşımaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Ahmet Mithad Efendi’nin Ahmet Metin ve Şirzat romanını metinlerarası ilişkiler bağlamında tespit etmektir. Söz konusu ilişkiler alıntı, gönderge, anıştırma ve öykünme (pastiş) ögeleri üzerinden yapılacaktır. İncelenecek roman içerisinde alıntı, gönderge, anıştırma ve öykünme öğelerinin sıklıkla kullanılması eserin okur açısından etki gücünün artmasını sağlamıştır. Romanın çoksesliliğini artıran bu özellikler aynı zamanda etkin ve bilgili okur isteğini de ortaya koymaktadır. Zira roman içerisinde yazar tarafından ortaya konulan bu özelliklerin tespiti ve değerlendirilmesi, etkin bir okuyucu nezdinde gerçekleşebilir. Kahramanların özelliklerinin belirlenmesi, olay örgüsünün algılanması ve gerekli çıkarımların sağlanması noktasında önemli olan metinlerası çözümleme yöntemi sayesinde etkin bir okuma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Ahmet Mithad Efendi, Yöntem, Ahmet Metin ve Şirzat.

Abstract

Intertextual, which is based on post-modernism and deconstruction, is text analysis method developed by many linguists and semiotics like and Julia Kristeva as a first and Ronald Barthes, M. Riffarette, Gérard Genette. According to the intertextual analysis method, every text is in connection with the texts that came about before it. Inside the texts, a structure built upon the texts before them is present. Texts which are built upon a structure like this have a structure which has an ability to change according to the persons that are reading them. Goal of this study is to review Ahmet Mithad Efendi’s “Ahmet Metin and Şirzat” novel in terms of intertextual relationships. Said relationships will be created through quotation, referent, allusion and emulation (pastiche) method. Frequent usage of quotation, referent, allusion and imitation methods in the reviewed novel provided increased influence of the work on the reader’s side. These factors which increase the polyphony of the work also puts forth the demand for the active and wise reader. As a matter of fact, identification and evaluation of these factors put forth by the writer can only be done by the active reader. An attempt for an active reading was made thanks to the intertextual analysis method which is important for defining the characters’ features, figuring out the plot and deducting the obligatory implications.

Keywords : Intertextual, Ahmet Midhat Efendi, Method , Ahmet Metin and Şirzat.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2