IJHE Üye Girişi Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi Üye Girişi

KullanıcıAdı: Parola : Şifremi Unuttum Şifremi Unuttum

Makale Detayı


Başlık: 1848 Macar İhtilali ve Macar Mültecileri Meselesi
Title: 1848 Hungarian Revolution and Hungarian Refugees Issue
Yazar(lar) : Kaan Cem Geniş
Kategori : Beşeri Bilimler
Türü : Telif
Baskı : Cilt/Volume:4 Sayı/Issue:8 (Özel Sayı)
Sayfa : 113 - 130Özet

1848 yılında Avrupa’da başlayan ihtilal hareketleri, Viyana Kongresi’nde kararlaştırılmış olan statükocu düzeni temelinden sarsmıştır. Bu ihtilallerin getirmiş olduğu özgürlükçü hareketlerin bir başka yansıması ise Macar topraklarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Lajos Kossuth önderliğinde ayaklanan Macar ulusu, Avusturya İmparatorluğu’na karşı isyan etmiş ve özgürlük mücadelesine başlamıştır. Bir yılı aşkın süre boyunca Macar ulusu belirli başarılar elde etmiş olsa da Avusturya ile Rusya ordularına karşı yenilmiş ve isyan hareketleri son bulmuştur. Bu çalışmada, 1848 yılında Avrupa’da başlayan ihtilal hareketlerinin Macaristan’a yansımaları, Macar ihtilalinin ortaya çıkış nedenleri, aşamaları ve akabinde yaşanan mülteciler sorununun Osmanlı Devleti ve Avrupa’ya olan etkileri incelenecektir. Ayrıca Macar ihtilal liderlerinin Osmanlı Devleti’ne ilticası ve Osmanlı’daki yaşamları, Osmanlı ordusunda almış oldukları görevler Türk-Macar ilişkileri perspektifinde ele alınacaktır. Türkçe kaynaklar incelenerek, yüzyıllar boyunca bağımsızlığını kazanmak için kan dökmek zorunda kalan bir ulusun hür yaşamak için verdiği mücadelenin kısa bir panoramasını ihtiva edecek bu çalışma ile Avrupa’da Slav ve Germen kavimleri arasına sıkışmış bulunan Macar ulusunun hürriyet mücadelesini bilinmeyen yönleri ile gün yüzüne çıkarılmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 1848 İhtilalleri, Macar İhtilali, Macar Mültecileri, İltica, Lajos Kossuth.

Abstract

Revolution movements starting in Europe in 1848, the status quo decided at the Vienna Congress shaken by the foundation. Another manifestation of the libertarian movements that these revolutions brought about was the Hungarian territory. The Hungarian nation, which rebelled under the leadership of Lajos Kossuth during this period, rebelled against the Austrian Empire and began the struggle for freedom. For more than a year, the Hungarian nation achieved certain successes, but they defeated against the armies of Austria and Russia and the rebel movements ended. In this study, the reflections of the revolutionary movements that started in Europe in 1848 to Hungary, the reasons of the emergence of the Hungarian Revolution, the phases and the problems of the refugees living in the future will be examined in the Ottoman Empire and Europe. In addition, the Hungarian revolutionary leaders refugees to the Ottoman Empire and their lives in the Ottoman Empire will be dealt with in the perspective of Turkish-Hungarian relations. This study, which examines Turkish sources and contains a brief panorama of the struggle of a nation that forced to shed blood to win its independence for centuries, aims to expose the Hungarian nation, which is stuck between Slavic and Germen tribes in Europe, with unknown aspects of the liberation struggle.

Keywords :The Revolution in 1848, Hungary Revolution, Hungarian Refugees, Asylum, Lajos Kossuth.

© 2015 International Journal of Humanities and Education
Tasarım G2